Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Verslagen  

Verslag Open Bijeenkomst 2 nov. 2017

Verslag Open bijeenkomst van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk in de Nieuwe Plantage op donderdag 2 november 2017. Van 14.00 – 16.00 uur Motto: Bedproblemen Sprekers: Saskia Baas directeur Havenpolikliniek Corine Baar huisarts in Levinas Chantal Marsé manager Zorginstelling Middin in Rubroek Onno de Zwart, directeur Zorg & Welzijn gemeente Rotterdam (Na de pauze Annemieke van der Kooij) Femke Sybrandi manager woningcorporatie Havensteder Arjan Hertog zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea (Na de pauze ook Frederike van Buuren) Dagvoorzitter Jan van der Schans, tevens voorzitter van de Seniorenraad Verslag Marijke Jessurun De heer van der Schans opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. De Seniorenraad bestaat nu 20 jaar en is actief op 3 hoofdterreinen. De buitenruimte, de ouderenwoningen en de zorg. In de laatste maanden hebben we met behulp van anderen 3 beweegtuinen kunnen realiseren . Hoppesteijn, de Esch en Rubroek. Aan het eind van het jaar volgt nummer 4 bij de Nieuwe Plantage. Sketch Bedproblemen uitgevoerd door Co Ridderikhoff, Welmoet Baan, Marijke Hokke en Gerard Harmse, allen leden van de Seniorenraad. Hier wordt aanschouwelijk gemaakt welke problemen er ontstaan als je na een operatie o. i.d . tijdelijk niet naar huis kunt omdat er niet voldoende mantelzorg is. Hierna mogen de panelleden in korte tijd hun visie op deze problematiek geven. Vooral het sluiten van het Havenziekenhuis als ziekenhuis, is voor onze wijk hierbij van groot belang. Saskia Baas bevestigt dat m.i.v. 1 oktober het beddenhuis van het Havenziekenhuis is gesloten. Er zijn afspraken gemaakt met de omliggende ziekenhuizen als na bezoek aan de polikliniek doorverwijzing noodzakelijk is. Ook zullen de artsen uit die ziekenhuizen in het HZ spreekuur houden voor de controles. Corine Baar meent dat het niet altijd nodig is dat patiënten langer in het ziekenhuis blijven. Wel zou het overdragen van informatie van het ziekenhuis naar de huisarts beter moeten worden. De samenwerking tussen 1e en 2e lijnszorg moet worden verbeterd om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Wel komen binnenkort een zestal bedden in Kralingen beschikbaar voor de zgn. 1,5 lijns zorg. Dit gaat in samenwerking met de zorgverzekeraars. Chantal Marsé van zorginstelling Rubroek geeft aan dat zij al de mogelijkheid hebben het zg. 1e lijns verblijf voor tijdelijke opname te realiseren. Dit betreft echter alleen voor patiënten die medisch gezien niet naar huis kunnen. Op dit moment gaat het om 4 bedden. Onno de Zwart zegt dat de Gemeente nu bezig is de omvang van deze beddenproblematiek te onderzoeken. “Dat het probleem bestaat leidt geen twijfel”. Verzekering engemeente zijn hierover in overleg. Er zijn al wat goede particuliere initiatieven zoals bv. de Logeerhuis de Buren in Ommoord.. Femke Sybrandi ziet ook dat er problemen ontstaan. Als woningcorporatie hebben zij niet de mogelijkheid zorg te bieden, Ook nu de verzorgingshuizen niet meer bestaan is het fasciliteren met zorgvastgoed ook moeilijker geworden.De wet eist dat zorg en wonen gescheiden worden aangeboden. Wel kunnen zij een aantal woningen aanpassen (opplussen) en ook clusters van geschikte woningen verhuren aan een zorginstelling De behoefte is er zeker. De vraag wordt gesteld of zij het HZ niet kunnen ombouwen tot een Zorghotel dan wel een nieuw zorghotel kunnen bouwen op een van de bouwlocaties in K-C? “De wettelijke ruimte hiervoor is erg beperkt”, aldus mevrouw Sybrandi. Arjan Hartog is samen met de Gemeente Rotterdam bezig met een onderzoek naar het aantal noodzakelijke bedden, zoals respijtbedden, 1e lijns bedden, crisisbedden, etc. Belangrijke punten zijn daarbij: * Opvang in de eigen wijk * Niet onnodig lang in een ziekenhuis bed moeten blijven * Financiering verschuiven van ziekenhuis naar de 1e lijns zorg * Eén coördinatiepunt voor Rotterdam. Wanneer is dat bekend? In december wordt de werkagenda voor 2018 bepaald. Pauze Na de pauze is het tijd voor de vragen uit het publiek. Sonja Krijgsman van de Katholieke Ouderenbonden merkt op dat er niets is tussen thuis en verpleeghuis. Van belang is dat de 55+ sers van nu gaan nadenken over de zorg die ze later nodig hebben. Een ding is zeker: we moeten het samen doen. Annemieke van der Kooij ziet zeker de noodzaak van meer thuiszorg, nu ouderen langer thuis moeten/willen wonen. Er is een Informatie Zorgkantoor. Maar waar zit dat dan? (Zilveren Kruis zorgkantoor in Zwolle, waarmee gebeld, gemaild en gechat kan worden???!) Daarom is het centrale Informatiepunt waar de zorgverzekeraars zitten essentieel. Vraag :Wat gebeurt er met het gesloten deel van het ziekenhuis? Verbouwen tot zorghotel? Logeerhuis van maken? De verwachting is dat het zal worden gesloopt en elders (in het centrum) de superpoli komt.”, aldus mevrouw Baas .. Deze kan ook functioneren in een ander gebouw. De heer Jongenengel reageert daarop vanuit de zaal met de opmerking dat wij hierin beduveld zijn. Opmerking mevrouw Baan vanuit de zaal; Het Robeco gebouw zou misschien ook bruikbaar zijn als opvang. Het staat tenslotte leeg. Daarnaast merkt zij op dat het erg verwarrend is dat nu bij de polikliniek de artsen verschillende hesjes aan hebben van de diverse ziekenhuizen. Zij was er voor neurologie, maar zal bij een evt. operatie naar het Maasstadziekenhuis moeten, met slechte OV verbindingen. De zorgverzekeraar meldt dat de patiënt altijd vrije keuze heeft, al is het belangrijk naar een ziekenhuis te gaan met veel ervaring in een bepaalde operatie. Theo Koning benadrukt dat er in Kralingen Crooswijk voldoende gelegenheden zijn om nieuw te bouw (bv achter de Ammanstichting) of te renoveren (diverse leegstaande gebouwen) . Verder wordt vanuit de zaal opgemerkt dat renovatie en/of ombouw van het huidige Havenziekenhuisgebouw altijd nog beter is en milieuvriendelijker. John van Assendelft van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vraagt aandacht voor het uitbreiden van de wijkverpleging en thuiszorg. Arjan Hartog wil ook de wijkverpleging uitbreiden. In Rotterdam zijn er nu zo’n 150 thuiszorg organisaties. Dit is onoverzichtelijk voor iedereen en moet beperkt worden. Er moet een goede balans komen tussen de verschillende types zorg. Huisartsen zullen ook keuzes maken in de thuiszorgorganisaties waarmee zij goed samenwerken. Femke Sybrandi meldt dat Havensteder een proef wil starten in samenwerking met Hotspot Hutspot voor een klein (zorg-)hotel. Jouke Bosma van de Protestants Christelijke ouderenbonden vraagt aandacht voor een kerkelijk initiatief voor zorg. Het Logeerhuis “de Buren” in Ommoord is daar een goed voorbeeld van. Het draait voor 100% op vrijwilligers, hetgeen op den duur niet vol te houden is. Aktie van de zorgverzekeraar! Om 4 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor haar/zijn bijdrage. Aan de panelleden en de toneelspelers worden bloemen aangeboden. Daarna kan er nog even informeel worden nagepraat. Rotterdam, 3 november 2017